Till toppen

Lönesummeindex, medeltal för året 2002 = 100 efter år, månad, komponent och bransch

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2002 , 2003 , 2004 ,

Valda 0 Totalt 21

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.januari , februari , mars ,

Valda 0 Totalt 12

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Näringslivet totalt , Primärnäringar , Livsmedelsindustri ,

Valda 0 Totalt 16

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Tabellen innehåller indexserier beräknade på månatliga branschvisa summor för
företagens löneutbetalningar. Det månatliga medeltalet för år 2002 fungerar som
bas för indexserien och är satt till 100. Originalserien visar hur lönesumman
utvecklats månad för månad. De övriga serierna är ett resultat av en säsongjustering
av serierna. De säsongsjusterade serierna visar utvecklingen utan säsongsvariation,
men den irreguljära variationen som tidsseriemodellen inte lyckats förklara
ingår i serien.
Trendkomponenten är en säsongsjusterad serie utan irreguljär
variation. Säsongkomponenten visar mängden av säsongvariation (dess medeltal är ungefär 1).
Om man multiplicerar den säsongsjusterade serien med säsongkomponenten
får man som resultat originalserien. Den årliga tillväxttakten är beräknad från den säsongsjusterade tidsserien.
Notera även att varje gång när tidsserien uppdateras revideras åtminstone
en del p.g.a. en ny estimering, främst de senaste värdena av de olika
tidsseriekomponenterna. Dessutom uppdateras registrets grunddata
månatligen för de senaste två åren p.g.a. olikheter i företagens
rapporteringskrav.
De två turismrelaterade indexserierna, Landturism och Turism totalt är
sammanvägda index baserade på de övriga serierna. Vikterna härrör från ÅSUBs turismundersökningar,
som genomförs med ca 5 års mellanrum (se t.ex. ÅSUB Rapport 2019:2) .
Turism totalt innefattar även den del av turism som sker ombord på åländska fartyg, medan landsturism är
definierad som den turismefterfrågan som sker iland på Åland.