Till toppen

Preliminära uppgifter för befolkningen efter huvudsaklig verksamhet 2008-2020 efter år, huvudsaklig verksamhet och kön

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2008 , 2009 , 2010 ,

Valda 1 Totalt 13

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 10

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Obs:

Avslutad tidsserie, publicering av slutliga uppgifter har tidigarelagts och preliminära uppgifer publiceras inte längre
Denna tabell innehåller officiell statistik över Åland, publicerad av ÅSUB eller Statistikcentralen. Från och med år 2019 har det skett förändringar i framtagningen av grundmaterialet då Inkomstregistret numera är en viktig källa. Bland annat bidrar Inkomstregistret med mer detaljerad information om de sysselsatta, vilket exempelvis har resulterat i att studerande som arbetar deltid nu klassificeras som ”studerande, skolelever” (tidigare ”sysselsatta”). Detta har föranlett en minskning i antalet sysselsatta på Åland. Sysselsättningsstatistiken baseras på uppgifter som Statistikcentralen tar fram genom att samköra olika register, bl.a. register över beskattningen. Att statistiken är registerbaserad innebär också att personernas fördelning på näringsgren bestäms utgående från var man är anställd och varifrån man får sina huvudsakliga inkomster och inte t.ex. utgående från vad man själv uppger på någon blankett. På grund av tillgång till mer detaljerad registerdata från och med år 2013 har det blivit möjligt att föra mer omfattande statistik om branschen 'T Förvärvsarbete i hushåll', dessa personer fanns tidigare år främst i branschen 'X Okänd'. Sysselsatt arbetskraft beskriver personer som är yrkesverksamma och är bosatta på Åland. Inom området arbetande innehåller även personer som arbetar men inte är bosatta på Åland, tex. på åländska fartyg. Hela arbetskraften innebär personer mellan 15 år och 74 år som är tillgängliga för arbetsmarknaden (tex. sysselsatta och arbetslösa). OBS! Data är preliminära, slutliga uppgifter publiceras i november/december