To the Top

Omsättningsindex, medeltal för året 2002 = 100 efter år, månad, komponent och bransch

Choose variables

Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2002 , 2003 , 2004 ,

Selected 0 of total 20

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.januari , februari , mars ,

Selected 0 of total 12

Mandatory

Selected 0 of total 5

Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Näringslivet totalt , Primärnäringar , Livsmedelsindustri ,

Selected 0 of total 15

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 1,000,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 300 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 1,000,000
Tabellen innehåller indexserier beräknade på månatliga branschvisa summor för
företagens Omsättning. Det månatliga medeltalet för år 2002 fungerar som
bas för indexserien och är satt till 100. Originalserien visar hur omsättningen
utvecklats månad för månad. De övriga serierna är ett resultat av en säsongjustering av serierna.
De säsongsjusterade serierna visar utvecklingen utan säsongsvariation,
men den irreguljära variationen som tidsseriemodellen inte lyckats förklara
ingår i serien.Trendkomponenten är en säsongsjusterad serie utan irreguljärvariation.
Säsongkomponenten visar mängden av säsongvariation (dess medeltal
är ungefär 1 eller summan är 0, beroende på om modellen är additiv eller multiplikativ).
Om man multiplicerar den säsongsjusterade serien med säsongkomponenten
får man som resultat originalserien.
Den årliga tillväxttakten är beräknad från den säsongsjusterade tidsserien.
Notera även att varje gång när tidsserien uppdateras revideras åtminstone
en del p.g.a. en ny estimering, främst de senaste värdena av de olika
tidsseriekomponenterna. Dessutom uppdateras registrets grunddata
månatligen för de senaste två åren p.g.a. olikheter i företagens
rapporteringskrav. De två turismrelaterade indexserierna, Landturism och Turism totalt är
sammanvägda index baserade på de övriga serierna. Vikterna härrör från
ÅSUBs turismundersökningar,som genomförs med ca 5 års mellanrum
(se t.ex. ÅSUB Rapport 2019:2) .Turism totalt innefattar även den del av
turism som sker ombord på åländska fartyg, medan landsturism är definierad som
den turismefterfrågan som sker iland på Åland.